BT Ekibi

"Size özel BT çözümleri"

php

PHP ile JSON Yönetimi

PHP tarafında her ne kadar database kullanımı yoğun olsa da, başta okullar olmak üzere birçok kurum json üzerinden işlem yapılmasını isteyebiliyor. Bende kısaca bundan biraz bahsediyor olacağım.

 • Öncelikle “members.json” isminde bir dosya oluşturalım.

[
{
“firstname”: “Aleyna”,
“lastname”: “Bulbul”,
“address”: “Turkiye”
},
{
“firstname”: “Omer”,
“lastname”: “Bulbul”,
“address”: “Turkiye”
}
]

 • Bir anasayfa oluşturalım, ben içeriğe index.php ismini verdim.
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
	<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-giJF6kkoqNQ00vy+HMDP7azOuL0xtbfIcaT9wjKHr8RbDVddVHyTfAAsrekwKmP1" crossorigin="anonymous">
  </head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-default">
  </nav>
  <div class="col-md-3"></div>
  <div class="col-md-6 well">
    <h3 class="text-primary">User Entry</h3>
    <hr style="border-top:1px dotted #ccc;"/>
    <div class="col-md-4">
      <form method="POST" action="insert.php">
        <div class="form-group">
          <label>Firstname</label>
          <input type="text" class="form-control" name="firstname" required="required"/>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Lastname</label>
          <input type="text" class="form-control" name="lastname" required="required"/>
        </div>
        <div class="form-group">
          <label>Address</label>
          <input type="text" class="form-control" name="address" required="required"/>
        </div>
        <center><button class="btn btn-primary" name="insert">Insert</button></center>
      </form>
    </div>	
    <div class="col-md-8">
      <table class="table table-bordered table-striped">
        <thead class="alert-info">
          <th>Firstname</th>
          <th>Lastname</th>
          <th>Address</th>
          <th>Action</th>
        </thead>
        <tbody>
          <?php
            $data = file_get_contents('members.json');
            $data = json_decode($data);
            $index=0;
            foreach($data as $fetch){
          ?>
            <tr>
              <td><?php echo $fetch->firstname?></td>
              <td><?php echo $fetch->lastname?></td>
              <td><?php echo $fetch->address?></td>
              <td><a class="btn btn-danger" href="delete.php?id=<?php echo $index?>">Delete</a></td>
            </tr>
          <?php
            $index++;
            }
          ?>
        </tbody>
      </table>
    </div>	
  </div>
</body>
</html>
 • Giriş sayfamızı oluşturduk. Koddan da göreceğiniz üzere, data eklemek için bir insert.php silmek için ise delete.php isminde sayfalar oluşturuyoruz. ilk insert.php ekleyelim.
<?php
  session_start();
  if(isset($_POST['insert'])){
    $data = file_get_contents('members.json');
    $json = json_decode($data);
 
    $array = array(
      'firstname' => $_POST['firstname'],
      'lastname' => $_POST['lastname'],
      'address' => $_POST['address']
    );
 
    $json[] = $array;
 
    $json = json_encode($json, JSON_PRETTY_PRINT);
    file_put_contents('members.json', $json);
    header('location:index.php');
  }
?>
 • Son olarak delete.php ekliyoruz.
<?php
 
  $id = $_GET['id'];
 
  $data = file_get_contents('members.json');
  $json = json_decode($data);
 
  unset($json[$id]);
 
  $json = json_encode($json, JSON_PRETTY_PRINT);
  file_put_contents('members.json', $json);
 
  header('location: index.php');
?>

Loading

Paylaştıkça çoğalır...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir